Leveringsafspraken, Definities & Voorwaarden

Definities

Medische contrastmiddelenZijn geregistreerde geneesmiddelen waarop de "Wetgeving betreffende Geneesmiddelen" van toepassing is. Verkoop en distributie zullen derhalve ook alleen geschieden aan de daarin omschreven instanties en/of personen en op basis van de in de "Wetgeving" omschreven voorwaarden.

Medische hulpmiddelen
Artikelen waarop de "Wet op de Medische Hulpmiddelen" van toepassing is. Op grond van die "Wetgeving" moeten alle medische hulpmiddelen voldoen aan essentiële eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieubescherming en consumentenbescherming.

Afnemer
Door de Nederlandse/Europese wetgever erkende afnemer van geregistreerde geneesmiddelen dan wel medische hulpmiddelen.

Farmaceutische Groothandel
Door de Nederlandse/Europese wetgever erkende groothandel in geneesmiddelen voor menselijk gebruik gevestigd in Nederland.

Distributiearrangement
Regeling waarbij de distributie van geneesmiddelen, op basis van tussen leverancier en afnemer tevoren overeengekomen condities, tegen een bepaalde vergoeding wordt uitgevoerd door een in Nederland gevestigde Farmaceutische Groothandel gedurende een tevoren bepaalde looptijd.

Leveringsafspraak
Geformaliseerde afspraak ten aanzien van levering van producten tussen GUERBET Nederland B.V. en afnemer(s).

  • Prijsafspraak
    Betreft leveringsafspraken waarbij gedurende de gehele geldigheidstermijn van de afspraak een tevoren vastgestelde prijs wordt gehanteerd.
  • Kortingsafspraak
    Betreft leveringsafspraken waarbij gedurende de geldigheidstermijn van de afspraak een vast kortingspercentage t.o.v. de ten tijde van levering geldende Apotheek Inkoopprijs wordt gehanteerd.

Procentuele korting
Wordt berekend over de Apotheek Inkoopprijs (zgn. ZI Index prijs), exclusief BTW.

Offerte prijs
Is Apotheek Inkoopprijs minus de vermelde procentuele korting, exclusief BTW.

Contract prijs
Is Offerte prijs na formele acceptatie afnemer.

Looptijd
Tussen GUERBET en afnemer overeengekomen geldigheidstermijn van de leveringsafspraak.

Assortiment
Het totaal van de GUERBET producten opgenomen in de Leveringsafspraak.

Leveringswijzen

Levering van GUERBET producten aan de afnemer kan op twee manieren plaatsvinden te weten, Directe Levering of levering via de Farmaceutische Groothandel.

Bij Directe Levering plaatst de afnemer de bestelling direct bij GUERBET waarna aflevering en facturering van de bestelling door GUERBET wordt verzorgd. De per afnemer "op maat gesneden" levering- en factureringsmogelijkheden zijn legio en omvatten ondermeer - ordercollecting, vaste leveringsdagen, reguliere verbruiksinformatie, verzamelfacturering, enz. Daar GUERBET deze services in eigen beheer en zonder meerkosten kan verwezenlijken, is dit qua prijsstelling voor de afnemer altijd het meest voordelige scenario.

Echter, zo gewenst kunnen afnemers ook via de Farmaceutische Groothandel worden beleverd. In dat geval bestelt de afnemer de producten bij de Groothandel die op haar beurt de goederen van GUERBET betrekt. Levering en facturering van de goederen aan de uiteindelijke afnemer wordt in dat geval geheel en al verzorgd door de Farmaceutische Groothandel.

Middels het specifiek voor een bepaalde afnemer geldende Distributiearrangement worden de met GUERBET overeengekomen kortingen/prijzen gehanteerd in de uiteindelijke verrekening. Voor de door de Groothandel uit te voeren activiteiten betaalt GUERBET een procentuele vergoeding op basis van de met de afnemer afgesproken contractprijs. Gezien deze meerkosten voor GUERBET zijn de aangeboden kortingen voor levering via de Farmaceutische Groothandel in de regel lager dan die welke gelden voor het Directe Leveringsscenario.

A. Directe levering - (Levering Ex-GUERBET)

A.1. Bestellingen met een totaalwaarde van meer dan € 115 exclusief BTW worden franco huis geleverd. Bij bestellingen met een totaalwaarde beneden € 115 exclusief BTW zullen € 35 orderkosten in rekening worden gebracht.

A.2. Bestellingen voor 10 uur 's ochtends geplaatst en ontvangen (per post, fax, e-mail, telefoon of via webshop) zullen in de regel de volgende dag worden uitgeleverd. Uitzondering hierop zijn bestellingen geplaatst op een vrijdag en/of die geplaatst voorafgaande aan Nederlandse- en/of Belgische feestdagen. (I.v.m. de locatie van ons opslag- en distributiecentrum in Brussel, België). Voor eventuele spoedbestellingen, behouden wij ons het recht voor de daaruit voorvloeiende additionele transportkosten geheel dan wel gedeeltelijk in rekening te brengen; dit zal echter altijd in nauw overleg met de afnemer geschieden.

A.3. Bij een eventuele wijziging gedurende de looptijd van de leveringsafspraak van Directe Levering naar levering via de Farmaceutische Groothandel, dan zullen de daaraan verbonden extra kosten voor GUERBET aan de afnemer in rekening worden gebracht en zullen automatisch de aan die leveringswijze verbonden voorwaarden in werking treden (zie onderstaande paragraaf).

A.4. Prijzen en/of overeengekomen kortingen zijn bij Directe Levering gedurende de gehele looptijd van de leveringsafspraak gegarandeerd en zullen derhalve niet wijzigen.

B. Levering via Farmaceutische Groothandel - (Distributiearrangement)

B.1. Middels een zogenaamd Distributiearrangement. Uiteindelijke levering aan de afnemer geschiedt in dit geval door een door afnemer nader te benoemen Farmaceutische Groothandel. Ingeval van offerte acceptatie zal GUERBET de door afnemer verkozen Farmaceutische Groothandel in kennis stellen van de looptijd van de leveringsafspraak en de daaraan verbonden, tussen afnemer en GUERBET overeengekomen, prijs- cq. kortingsafspraken.

B.2. In dit geval zullen de door de verkozen Farmaceutische Groothandel en de afnemer overeengekomen bestelprocedures en leveringstermijnen gelden.

B.3. Mocht gedurende de looptijd van de leveringsafspraak (tussen GUERBET en de uiteindelijke afnemer) de door afnemer verkozen Farmaceutische Groothandel besluiten de voor haar diensten aan GUERBET in rekening te brengen kosten (momenteel 2% van de contract prijs) te verhogen, dan behoudt GUERBET zich het recht voor deze kostenstijging aan de afnemer door te berekenen, dan wel een alternatieve Farmaceutische Groothandel en/of leveringswijze (Directe Levering) voor te stellen. Bij de overstap naar Directe Levering, zal het automatisch daaruit voortvloeiende prijs-, kortingsvoordeel geheel ten goede komen van de afnemer.