KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI

Kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Guerbet İlaç Tıbbi Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. (“Guerbet” ya da “Şirket”) tarafından, hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, Guerbet olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Guerbet tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.guerbet.com.tr internet adresinden Guerbet Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve ayrıca Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, Guerbet tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, uluslararası organizasyon ve iletişim gerektiğinde yurtdışındaki iştiraklerimize, yerli/yabancı hissedarlarımıza, aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlara, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı uluslararası kuruluşlara, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşterilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan şirketlere ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Guerbet tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Altunizade Mah, Haluk Türksoy Sok, Işık Plaza, No:7, Kat:2, D:4, Üsküdar İstanbul, Türkiye adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Şirketimiz tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Guerbet’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6. Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu www.guerbet.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak; Haluk Türksoy Sok. Işık Plaza, No:7, K:3 Altunizade, Üsküdar, 34662, İstanbul adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, 0216 651 47 44 numaralı telefondan bize ulaşabilir, ya da bilgi_kvkk(at)guerbet.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

Ticaret Sicil No: 312877

Mersis No: 0411 0040 1850 0015

Ticaret Unvanı: Guerbet İlaç Tıbbi Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

İnternet Sitesinin adresi: www.guerbet.com.tr